Boekings- en reisvoorwaarden

Algemeen
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten gesloten met MARVELL TRAVEL.
 
Artikel 1.   Inleiding
Artikel 2.   Totstandkoming en inhoud
Artikel 3.   Betaling
Artikel 4.   Reissom
Artikel 5.   Optie nemen op een groepsreis
Artikel 6.   Prijzen en tickets
Artikel 7.   Reisbescheiden
Artikel 8.   Informatie
Artikel 9.   Wijzigingen door de reiziger
Artikel 10. Annulering door de reiziger
Artikel 11. Opzegging door de reisorganisator
Artikel 12. Wijzigingen door de reisorganisator
Artikel 13. Aansprakelijkheid
Artikel 14. Hulp en bijstand
Artikel 15. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
Artikel 16. Verplichtingen van de reiziger
Artikel 17. Verzekeringen
Artikel 18. Klachten
Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 20. Risico’s bij activiteiten en/of bergsport
Artikel 21. Weersomstandigheden
Artikel 22. Andere culturen
 
Artikel 1. Inleiding
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
Reiziger:      
a. de wederpartij van de reisorganisator, of
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 2 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
a. vervoer;
b. verblijf;
c. een andere, niet met vervoer of verblijf houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
Aanmelder: Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle contacten en verkeer tussen MARVELL TRAVEL en reiziger verloopt via de hoofdboeker.
Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.
Onder schriftelijk in deze voorwaarden wordt mede langs elektronische weg begrepen.
 
Artikel 2. Totstandkoming en inhoud
Aanbod en aanvaarding
De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Bij de boeking via het internet moet de reiziger een vinkje zetten bij de vraag of de reiziger akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Door het zetten van het vinkje bevestigt de reiziger dat de van toepassing zijnde voorwaarden zijn gelezen en zijn begrepen en worden de algemene voorwaarden door de reiziger als onderdeel van de overeenkomst geaccepteerd.
 
Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden MARVELL TRAVEL niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
Ongeacht de aard van de fout of vergissing heeft de reisorganisatie het recht om binnen 48 uur na aanvaarding, uitgezonderd het weekeinde, het aanbod of een offerte te herroepen.
 
Indeplaatsstelling
Een reiziger die is verhinderd om aan de reis deel te nemen kan zich laten vervangen door een ander, mits de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden. MARVELL TRAVEL zal hierover goedkeuring geven.
 
Informatieplicht van de reiziger
De reiziger verstrekt MARVELL TRAVEL voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Dit betreft gegevens omtrent de gezondheid van de reiziger.
Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis. Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door MARVELL TRAVEL van verdere deelname worden uitgesloten van de reis, worden de kosten aan de reiziger in rekening gebracht (zie artikel 16).
 
Preferenties
Bij boeking van de reis kan de reiziger bepaalde wensen, zogenaamde preferenties opgeven. Aan deze speciale wensen wordt zo mogelijk voldaan, maar of dat lukt, is vaak afhankelijk van de dienstverlener, bijvoorbeeld een hotelier. MARVELL TRAVEL kan de reiziger de preferenties niet garanderen en de reiziger kan hier geen rechten aan ontlenen. Een dienstverlener brengt soms kosten in rekening voor de door de reiziger verlangde preferentie. Deze kosten worden na overleg tussen MARVELL TRAVEL en de reiziger, aan de reiziger doorberekend.
 
Artikel 3. Betaling

Na de aanmelding via het online boekingsformulier, dient de reiziger een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te voldoen binnen 7 werkdagen na factuurdatum. Het organiseren van avontuurlijke reizen, cruises en eigen-vervoerreizen kan een afwijkende betalingsregeling met zich mee brengen indien de betalingsvoorwaarden van één of meerdere, onderliggende services/reisonderdelen daartoe nopen. MARVELL TRAVEL zal dit vooraf duidelijk kenbaar maken aan de reiziger. Het restbedrag van de totale reissom dient minimaal 6 weken voor de dag van vertrek zijn ontvangen door MARVELL TRAVEL. 
Indien de reiziger boekt na de 6 weken voor de dag van vertrek dient de volledige reissom in één keer overgemaakt te worden.

Bij niet tijdige betaling van de reiziger is de reiziger in verzuim. De reiziger dient de mogelijkheid te krijgen om de verschuldigde betaling alsnog te voldoen. De reiziger moet binnen 7 werkdagen uiterlijk betaald hebben. Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. MARVELL TRAVEL heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. 


De betaling kunt u als volgt doen:
ABM-AMRO: 49.82.61.662
Amsterdam
T.n.v. MARVELL TRAVEL
Onder vermelding van: uw naam, de reiscode en de vertrekdatum. Indien u een maatwerkreis boekt, vermeldt u i.p.v. de reiscode, de bestemming.
 
Indien u geen rekening heeft in Nederland kunt u de betaling vanuit het buitenland overmaken op de volgende rekening:
ABM-AMRO: NL41ABNA0498261662 via BIC/Swift ABNANL2A
Deze betaling kan worden uitgevoerd via internetbankieren of met een internationale overschrijvingskaart verkrijgbaar bij uw bank. Deze betaling is binnen de EU gratis. De reiziger dient hier rekening te houden met de duur van de overschrijving.
 
Artikel 4. De reissom
Alle in het programma genoemde prijzen luiden in Euro’s en zijn per persoon, uitgaande van en gebaseerd op heffingen, wisselkoersen, vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) en belastingen zoals bekend waren ten tijde van het samenstellen van het programma. De heffingen in verband met vliegreizen zijn hierin niet begrepen, omdat deze heffingen een apart onderdeel vormen (zie artikel 6).
 
MARVELL TRAVEL heeft het recht om tot 20 dagen voor vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen die zich hierin voordoen als gevolg van tussentijdse wijzigingen in onder andere (park)gelden, heffingen, taxen, wisselkoersen en andere onvoorziene en/of variabele prijselementen.
 
De reiziger kan de verhoging binnen 3 werkdagen na ontvangst weigeren. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft MARVELL TRAVEL het recht de reisovereenkomst op te zeggen binnen 7 werkdagen. De reiziger heeft recht op kwijtschelding of restitutie van de reeds betaalde gelden.
 
Artikel 5. Een optie nemen op een groepsreis
Het is mogelijk om een vrijblijvende optieboeking op een reis te nemen. De reiziger is dan gegarandeerd van een plek op de reis. Tevens stelt dit de reiziger in staat om informatie in te winnen bij de (reis)verzekeraar en om vrije dagen te regelen. Indien de optieboeking voor 2 maanden voor vertrek wordt gemaakt is het mogelijk om een optie voor een periode van 14 dagen te nemen. Indien de reiziger een optie wenst binnen de 2 maanden dan geldt een termijn van maximaal 72 uur.
 
Artikel 6. Prijzen en tickets
Bij het samenstellen van het reisaanbod worden prijzen en informatie zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Zo ook voor de prijzen en informatie op offertes en factuur/boekingsbevestigingen.
 
Vliegtickets worden apart op de rekening en in de offerte weergegeven en zijn geen onderdeel van de reissom. Reizigers kunnen zelf voor de tickets zorgen of dit overlaten aan MARVELL TRAVEL. De reiziger gaat een overeenkomst met de luchtvaartmaatschappij aan conform de door deze maatschappij gestelde ticket- en reisvoorwaarden, ongeacht of de reiziger zelf de tickets regelt of dit aan MARVELL TRAVEL overlaat.
 
Zolang de tickets niet zijn ‘geprint’, is de prijsopgave van vliegtickets aan veranderingen onderhevig. De hoogte van de luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen zijn vrijwel continue aan verandering onderhevig en worden onder meer bepaald door olieprijzen en verscherpte veiligheidsmaatregelen. De hoogte van deze toeslagen worden door de luchtvaartmaatschappijen definitief bepaald op het moment dat de tickets geprint worden. Het printen van de tickets geschiedt op het moment dat de volledige betaling voor de tickets en bijbehorende toeslagen door MARVELL TRAVEL zijn ontvangen. MARVELL TRAVEL zal indien nodig de toeslag wegens gestegen brandstof doorberekenen of nafactureren aan de reiziger.
 
Annuleren of wijzigen van tickets nádat de tickets zijn geprint en eventueel daaraan verbonden kosten zijn afhankelijk van de condities zoals die door de luchtvaartmaatschappij gesteld zijn. Hierop zijn derhalve niet de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in Artikel 10 van toepassing. Ook geldt er in dergelijke gevallen bovenop eventuele kosten vanuit de luchtvaartmaatschappij en/of de ticketleverancier een handlingsfee van Marvell Travel.
 
Vliegtickets zijn niet overdraagbaar op andere personen.
 
Artikel 7. Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van de reiziger, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde reden overschreden moet worden.
 
Artikel 8. Belangrijke ReisInformatie
Bij de totstandkoming van de offerte zal MARVELL TRAVEL informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betreffende instanties informatie in te winnen. Reizigers moeten in het bezit zijn van alle benodigde reisdocumenten zoals een paspoort (minimaal 6 maanden geldig), visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en medische verklaringen voor extreme sporten (parapente/ duiken).
Indien de reis vanwege het niet hebben van de juiste documenten niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd of daardoor (negatief) wordt beïnvloed, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en consequenties voor rekening van de reiziger.
 
Artikel 9. Wijzigingen door de reiziger
De reiziger heeft het recht om na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen door te geven. MARVELL TRAVEL zal, voor zover mogelijk, proberen deze wijzigingen door te voeren. Hiervoor worden handlingskosten in rekening gebracht, aangevuld met eventueel ontstane meerkosten. MARVELL TRAVEL kan de wijzigingen met redenen omkleed afwijzen. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 10 van toepassing.
 
Artikel 10. Annulering door de reiziger
Indien een overeenkomst in zijn geheel of één of meerdere onderdelen ervan wordt/worden geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en eventuele wijzigingskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
-       bij annulering t/m de 57e dag voor vertrek: 25% van de reissom
-       bij annulering per de 56e dag t/m de 43e dag voor vertrek: 30% van de reissom
-       bij annulering per de 42e dag t/m de 29e dag voor vertrek: 50% van de reissom
-       bij annulering per de 28e dag t/m de 15e dag voor vertrek: 75% van de reissom
-       bij annulering per de 14e dag t/m de 8e dag voor vertrek: 90 % van de reissom
-       bij annulering per de 7e dag tot de dag van vertrek, alsmede vanaf de dag van vertrek of later: de gehele reissom
     
De specifieke annuleringsvoorwaarden van één of meerdere, onderliggende services/reisonderdelen kunnen nopen tot een aanpassing van bovenstaande percentages en/of perioden. Deze aanpassingen hebben voorrang op de in dit artikel vemelde voorwaarden. Eventuele meerkosten bovenop de bovengenoemde annuleringskosten worden bij annulering doorberekend.
Annulering dient altijd per aangetekend schrijven te geschieden. De datum waarop MARVELL TRAVEL de annuleringsbrief ontvangt geldt als datum van annulering.
Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op bij Marvell Travel geboekte vliegtickets. Daarvoor gelden immers de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden zoals uitgegeven door de luchtvaartmaatschappij(en) voor de specifieke boekingsklasse(n) van de ticket(s).
 
Artikel 11. Opzegging door de reisorganisator
1. Ten aanzien van groepsreizen geldt dat MARVELL TRAVEL het recht heeft om het ‘landgedeelte’ van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum. Bij onvoldoende deelname kan MARVELL TRAVEL de reis tot 21 dagen voor vertrek annuleren. Indien die voorhanden zijn, zal MARVELL TRAVEL de reiziger een of meerdere alternatieven voorstellen. Indien een alternatief niet mogelijk is of als de klant de geboden alternatieven redelijkerwijs niet acceptabel acht, zal de reiziger de betaalde reissommen gerestitueerd krijgen, met uitzondering van kosten die niet tot de reisovereenkomst behoren zoals vliegtickets, visa, inentingen en persoonlijke uitgaven.
 
2. MARVELL TRAVEL heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van MARVELL TRAVEL aan de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze omstandigheden kunnen zich onder andere voordoen bij weersomstandigheden (mist, storm, zware sneeuwval), natuurrampen (vulkaanuitbarsting, bosbranden, orkaan) politieke conflicten (oorlog, rellen), insectenplagen, wijzigingen in de dienstregelingen en mechanische pech. Mocht de reis niet door kunnen gaan dan zal MARVELL TRAVEL al het mogelijke doen, mocht de reiziger dit willen, om een gelijkwaardige reis aan te bieden.
 
3. Vliegtickets kunnen in geen geval gerestitueerd worden door MARVELL TRAVEL, omdat de vliegtickets geen onderdeel vormen van de overeenkomst voor het geannuleerde landprogramma. In dergelijke gevallen gelden de annulerings-, restitutie- en wijzigingsvoorwaarden zoals uitgegeven door de luchtvaartmaatschappij(en) voor de specifieke boekingsklasse(n) van de ticket(s). Marvell Travel brengt in dergelijke gevallen geen kosten in rekening mbt de communicatie en handling.
 
Artikel 12. Wijzigingen door de reisorganisator
1.MARVELL TRAVEL heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden zoals nader omschreven in artikel 11.2. Als de wijziging een of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging afwijzen. Als de wijziging een of meer niet wezenlijke punten betreft, kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. In geval van wijziging doet MARVELL TRAVEL de reiziger indien mogelijk een minstens gelijkwaardig alternatief aanbod. MARVELL TRAVEL zal dit binnen 3 werkdagen bekend maken aan de reiziger.
 
2. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatief aanbod af te wijzen, moet dit binnen 3 dagen na ontvangst van bericht over de wijziging kenbaar maken. MARVELL TRAVEL heeft in dit geval de keuze om de oorspronkelijke overeenkomst uit te voeren of het recht de overeenkomst op te zeggen. MARVELL TRAVEL moet binnen drie werkdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger van dit recht gebruik maken. De reiziger heeft in dit geval recht op kwijtschelding of op teruggave van de reissom van het landprogramma( of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op een evenredig deel daarvan).
 
3. Indien de oorzaak van de wijziging MARVELL TRAVEL direct kan worden toegerekend, blijft de vergoeding vanuit MARVELL TRAVEL beperkt tot de hieruit direct voortvloeiende wijzigings- en of meerkosten. Overige kosten, met name indien de oorzaak van de wijziging is toe te rekenen aan de reiziger, komen voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan MARVELL TRAVEL noch aan de reiziger kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
 
4. Indien na aanvang van de reis een gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, redelijkerwijs niet kan worden verleend, zorgt MARVELL TRAVEL ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten artikel 14.
 
5. Mbt vliegtickets geldt dat indien de oorzaak van de wijziging MARVELL TRAVEL direct kan worden toegerekend, de vergoeding voor eventueel ontstane kosten beperkt blijft tot de wijzigingskosten. Restitutie is niet mogelijk omdat de vliegtickets geen onderdeel vormen van de overeenkomst voor het gewijzigde landprogramma. In dergelijke gevallen gelden de annulerings-, restitutie- en wijzigingsvoorwaarden zoals uitgegeven door de luchtvaartmaatschappij(en) voor de specifieke boekingsklasse(n) van de ticket(s). Marvell Travel brengt in dergelijke gevallen geen kosten in rekening mbt de communicatie en handling.
 
Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. MARVELL TRAVEL is verplicht als reisorganisator tot uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de geboekte reisservices en –onderdelen en de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben met betrekking tot deze.
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de reiziger, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen, als bedoeld in artikel 18.
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst mocht hebben is MARVELL TRAVEL verplicht de eventuele schade te vergoeden tenzij, de tekortkoming in de nakoming niet aan MARVELL TRAVEL is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
-          de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger, of
-          de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken, of
-          de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen, of
-          de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 
2. Indien MARVELL TRAVEL aansprakelijk is voor derving van reisgenot, zoals bedoeld in art. 6:258 BW, dan bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
 
3. De aansprakelijkheid voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MARVELL TRAVEL. Aansprakelijkheid veroorzaakt door dood of letsel is onbeperkt.
 
Artikel 14. Hulp en bijstand
MARVELL TRAVEL is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van MARVELL TRAVEL, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst MARVELL TRAVEL is toe te rekenen.
Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is MARVELL TRAVEL tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Eventuele kosten zijn in dit geval voor de reiziger.
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan MARVELL TRAVEL zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor MARVELL TRAVEL kan deze bestaan uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.
 
Artikel 15. Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid
-      In geval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van MARVELL TRAVEL dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
-     MARVELL TRAVEL is niet aansprakelijk voor zover de reiziger de schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering.
-     MARVELL TRAVEL is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een luchtvaartmaatschappij. De vlucht maakt geen deel uit van de reisovereenkomst. De reiziger gaat een aparte overeenkomst aan met de luchtvaartmaatschappij.
-     MARVELL TRAVEL is niet aansprakelijk voor het verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.
-     MARVELL TRAVEL is niet aansprakelijk voor het door deelnemers in bezit hebben van volgens Nederlandse wetten of die van het gastland, verboden stoffen en/of goederen.
-      MARVELL TRAVEL is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten in het reisprogramma. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 
Artikel 16. Verplichtingen van de reiziger
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van de reisorganisator c.q. reisleiding op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting. Alleen in overleg met de reisleiding kan door individuele reizigers worden afgeweken van de vastgestelde route. Reizigers dienen zich te houden aan afspraken betreffende plaats en tijd waarop men weer bij elkaar komt. De gevolgen van het niet nakomen van deze afspraken zijn voor kosten van de reiziger.
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt kan door MARVELL TRAVEL van de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruitvoortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger.
 
Artikel 17. Verzekeringen
MARVELL TRAVEL stelt het afsluiten van een reisverzekering verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.
Als reiziger bent u er zelf verantwoordelijk voor om kennis te nemen van alle geldende bepalingen van de reisverzekering en of alle onderdelen en activiteiten verzekerd zijn. Niet iedere verzekeraar dekt alle onderdelen of activiteiten. Als reiziger dient u er dus zorg voor te dragen dat u een dekkende reisverzekering heeft. MARVELL TRAVEL zal de reiziger tijdens de boeking vragen naar het polisblad van de betreffende verzekeringsmaatschappij.
 

Artikel 18. Klachten

-De reisbegeleiding en uitvoerders ter plaatse zijn er om de reis zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de reiziger tijdens de reis onvolkomenheden constateert of klachten heeft, moet de reiziger dit zo spoedig mogelijk - in deze volgorde - melden bij de betrokken dienstverlener, de reisbegeleiding of als deze niet aanwezig is, bij MARVELL TRAVEL. Zij zullen dan proberen het probleem te verhelpen. Indien de tekortkoming niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan dient de reiziger dit schriftelijk vast te leggen (klachtrapport).

-Klachten die na terugkomst worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen indien deze niet tijdig, op of vanaf de bestemming, zijn gemeld en gerapporteerd aan en door de reisbegeleiding, verantwoordelijke uitvoerder ter plaatse of het hoofdkantoor van MARVELL TRAVEL in Nederland.

-Een officiële klacht dient schriftelijk, binnen 1 maand na de datum van terugkomst ingediend te worden ten kantore van MARVELL TRAVEL. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij. Daarbij geldt de datum van ontvangst.

-Indien er in de klacht sprake zou zijn van een eis tot teruggave/compensatie in geldelijke zin, dient de klacht aangevuld te worden met relevante, ondersteunende documenten (zoals bv facturen, verklaringen, ‘bonnen’, afschriften, foto’s). Zonder dergelijke onderbouwende stukken wordt een dergelijke eis niet ontvankelijk verklaard. Het voorgaande geldt tevens indien klant zonder overleg en akkoord met lokale partner(s) of Marvell Travel eigenhandig is overgegaan tot het maken van de in de klacht opgevoerde (on)kosten.

-MARVELL TRAVEL zal uiterlijk een maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. De termijn kan met redenen omkleed verlengd worden telkens met een maand tot maximaal 3 maanden.


Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van de reisvoorwaarden zijn gesloten. De Rechtbank van de plaats waarin MARVELL TRAVEL is gevestigd, is bevoegd om van het geschil kennis te nemen. 

Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
Alle vorderingsrechten vervallen 1 jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).
 
Artikel 20. Risico’s tijdens avontuurlijke reizen
MARVELL TRAVEL besteedt bij de organisatie van het reisaanbod veel aandacht aan de veiligheid en een verantwoorde uitvoer van onze reizen en activiteiten. Tijdens de avontuurlijke reizen bestaat er echter een verhoogd risico (vallen, lawines, steenslag, hoogteziekte en bevriezing) op blessures en ongelukken. Ondanks het preventieve en kundig handelen van begeleiders en gidsen kunnen voorvallen niet volledig uitgesloten worden. De reiziger dient zich hiervan bewust te zijn. Ook ervaren en/of gediplomeerde begeleiders en gidsen zijn niet onfeilbaar. Er kunnen zich immers situaties voordoen in de natuur die niet volledig beheersbaar zijn. De ‘levende aarde’’ laat zich niet goed voorspellen. Het is slechts de taak van de organisatie en begeleiding om het risico tot een minimum te beperken. Een begeleider en/of gids behoudt zich het recht om te besluiten om een activiteit te staken of af te wijken van het vooropgezette reisplan of route. Zo ook om reizigers uit te sluiten als psychische of lichamelijke problemen dusdanig openbaren dat de tocht daardoor bemoeilijkt of belet wordt. U bent verplicht in situaties met verhoogd risico de aanwijzingen van de begeleiders op te volgen.
In de natuur kunnen kleine voorvallen ernstige gevolgen hebben vanwege de afstand en bereikbaarheid voor hulpdiensten en transport. Reizigers dienen dan ook te allen tijde alert te zijn op de eigen veiligheid en zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.
 
Artikel 21. Weersomstandigheden
Voor alle buitenactiviteiten is de reiziger afhankelijk van de weersomstandigheden. In de wandel- en bergsport en voor alle buitenactiviteiten geldt, dat door weersomstandigheden een programma op de desbetreffende dag(en) niet of deels niet uitgevoerd kan worden. Als voorbeeld het volgende: tropische landen brengen tropische weersomstandigheden met zich mee. Strakblauwe luchten kunnen snel afgewisseld worden met hevige regenbuien en andersom. De regentijd wil niet meteen zeggen dat het dagenlang regent en een bui kan voor de nodige afkoeling zorgen.
Weersomstandigheden kunnen vaak een directe invloed hebben op de lokale infrastructuur, bijvoorbeeld wegen die blank komen te staan, pech onderweg of dienstregelingen die gewijzigd kunnen worden, kunnen MARVELL TRAVEL beletten de vooropgezette reisroute uit te voeren. MARVELL TRAVEL kan om deze reden geen enkel dag- tot dagprogramma garanderen. Doet zich een situatie voor, dan zal MARVELL TRAVEL er alles aan doen om de reiziger alsnog van een optimale reis te kunnen laten genieten. Wees als reiziger daarom een beetje flexibel en maak er het beste van mocht er zich een dergelijke situatie afspelen.
 
Artikel 22. Andere culturen
Zodra de reiziger de eerste stappen zet in een ander land met een andere cultuur zal de reiziger merken dat de zaken vaak anders gaan dan gewend: andere eetgewoontes, verschillende soorten van begroetingen, grote gastvrijheid of misschien wel een voorzichtige gereserveerdheid. Een andere cultuur kan leiden tot een cultuurshock. Om dit zo veel mogelijk te beperken raad MARVELL TRAVEL de reiziger aan om voorbereid op vakantie te gaan. Interesse in de andere cultuur en gewoontes zal de vakantie een stuk aangenamer maken.
 

Kantoor- & Bezoekadres (op afspraak):
Kleine Gartmanplantsoen 10
(op het Leidseplein, in gebouw van 'de BALIE')
1017RR Amsterdam
Nederland
Webdesign by: Deep Graphic Design

Australië en Oceanië